اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4385/%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%b9%d9%85%db%8c%d9%82-%d8%a8%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری