اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4422/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%da%a9%d8%a8%da%a9-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری