اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4688/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری