اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4718/%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری