اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/4957/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%82%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری