اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5358/9-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88

اشتراک گذاری