اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/5506/%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری