اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/6011/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری