اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/7176/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2-%d9%86%da%86%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری