اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/8668/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری