اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/9259/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری