اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://chaharmahaalandbakhtiari.payesh8523.ir/fa/news/9529/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88

اشتراک گذاری