اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fchb.ict.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F68571%2F%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2588%25d9%25be%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-IT-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری