اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cinema.farhang.gov.ir/fa/news/437492/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری