اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cinema.farhang.gov.ir/fa/news/438094/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری