اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cinema.farhang.gov.ir/fa/news/438096/%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b5%d8%ad%d9%86%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری