اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/32575/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-97-12-12

اشتراک گذاری