اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/32782/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-1-12-97-%d8%a7%d9%84%db%8c-2-12-97-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%84%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87

اشتراک گذاری