اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/32863/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-97-12-26

اشتراک گذاری