اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/34891/%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-3-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-2-%d9%88-3-%d9%884-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری