اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/34981/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%b5-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-98-5-12-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری