اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://cme.kums.ac.ir/fa/news/35021/%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%da%98-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-98-5-23-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری