اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://dastgheib.masjed.ir/fa/news/3989/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%a8-%d8%b1%d9%87

اشتراک گذاری