اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fdior.portal.luxury%2Ffa%2Fnews%2F21500%2F%25d9%2585%25da%2598%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b5%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b9%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-Kre-At-Beauty

اشتراک گذاری