اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://dmf.farhang.gov.ir/fa/news/54897/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری