اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://dmf.farhang.gov.ir/fa/news/55708/%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7-%d9%88-%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86

اشتراک گذاری