اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://dmf.farhang.gov.ir/fa/news/55714/%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری