اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://dmf.farhang.gov.ir/fa/news/55717/%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%aa

اشتراک گذاری