اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://dmf.farhang.gov.ir/fa/news/55743/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c

اشتراک گذاری