اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://dmf.farhang.gov.ir/fa/news/55751/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%af-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87

اشتراک گذاری