اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://eghtesad.atf.gov.ir/fa/news/764/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%aa%d9%81-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری