اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/11997/%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری