اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12018/%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%da%af-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%87-%db%b4%db%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d9%be%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3

اشتراک گذاری