اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12073/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری