اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12142/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b4-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d8%b3-%d9%be%d9%84%d9%88

اشتراک گذاری