اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12169/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%af-%d9%88-%d9%88%d8%b2%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری