اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12234/%db%b1%db%b4-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9

اشتراک گذاری