اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12316/%da%86%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری