اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12335/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b8%db%b0-%d9%88-%db%b9%db%b0

اشتراک گذاری