اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12435/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%a6%d8%b3%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری