اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12472/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری