اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12485/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%a9%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84

اشتراک گذاری