اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12556/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری