اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12558/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9

اشتراک گذاری