اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12586/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86-%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa

اشتراک گذاری