اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12599/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-Last-seen-recently-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری