اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12625/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری