اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12646/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری