اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12657/%db%b1%db%b0-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری