اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ekbatanonline.com/fa/news/12660/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری